Regulamin

REGULAMIN SERWISU MÓJ ZAŁĄCZNIK

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowej znajdującej się pod adresem www.mojzalacznik.pl

 

DEFINICJE

CENNIK zestawienie cen przedstawiające w sposób porównawczy Opłaty i ich zakres przedmiotowy
FIRMA Użytkownik, który korzysta z Serwisu w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej
KONTO usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona Użytkownikowi i modyfikowalna część Serwisu, w której gromadzone są dane oraz Treści Użytkownika w ramach Usługi
NEWSLETTER bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Użytkownicy informowani są o nowościach w Serwisie, poprzez przesyłanie im przez Usługodawcę wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
OKRES ABONAMENTOWY roczny (365-dniowy) okres świadczenia Usługi, za który uiszcza się Opłaty; pojedynczy Okres Abonamentowy stanowi minimalny czas trwania zobowiązania Użytkownika wynikającego z Umowy
OPŁATA roczna (365-dniowa) opłata abonamentowa, której wysokość jest zależna od zakresu przedmiotowego Usługi, określona w Cenniku
POLITYKA PRYWATNOŚCI dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu i dostępna jest pod adresem https://www.mojzalacznik.pl/polityka/
REGULAMIN niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu
SERWIS serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.mojzalacznik.pl, którego właścicielem jest Usługodawca
TREŚCI wszelkiego rodzaju materiały hostowane przez Usługodawcę, które Użytkownik może wgrać na serwer Usługodawcy lub pobierać je z Serwisu, w formie elektronicznej przy użyciu Usługi
UMOWA umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin
USŁUGA odpłatna usługa świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Serwisu, w postaci możliwości uploadowania plików przez Użytkowników i pobierania tych plików przez osoby trzecie, które posiadają linka do danych Treści
USŁUGODAWCA Radosław Rzążewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ARCHE Radosław Rzążewski w Mszczonowie, przy ul. Północna 14 lok. 17, NIP 8241378916, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; sposób porozumiewania się z Usługodawcą: mailowo na adres poczty elektronicznej: kontakt@mojzalacznik.pl; listownie na adres miejscowy do doręczeń: ARCHE Radosław Rzążewski, ul. Północna 14 lok. 17, Mszczonów
UŻYTKOWNIK podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Regulaminu jest prawo polskie. Umowy związane z wykonywaniem usług zawierane są w języku polskim.
 3. Usługodawca udostępnia w Serwisie nieodpłatnie Użytkownikowi niniejszy Regulamin przed zawarciem umów, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Dla korzystania z Serwisu konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem lub go nie zaakceptował, nie może korzystać z Serwisu.
 5. Usługodawca nie zamieszcza w Serwisie ofert składanych w formie elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności nie mają tu zastosowania przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej.
 6. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
  6.1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Serwisu,
  6.2. zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 10.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 40.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 44.0 lub jej nowsza wersja;
  6.3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  6.4. włączona obsługa Cookies i JavaScript.
 7. Każda z nieodpłatnych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Serwisu albo zaprzestania ich uż Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez powstrzymanie się przez niego od korzystania z tych usług.
 8. Jeżeli usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Usługodawca oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji usługi i miejsca, których uzupełnienie o te dane jest obowią
 9. Użytkownik nie może rozpowszechniać elementów Serwisu oraz materiałów zamieszczonych na Serwisie, do których nie ma praw, bez pozyskania zezwolenia Usługodawcy lub osób upoważ Użytkownicy nie są uprawnieni do utrwalania i powielania Serwisu na jakichkolwiek nośnikach.

 

II. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Korzystać z Usługi mogą tylko Użytkownicy posiadający Konto. Każdy Użytkownik może posiadać jedno Konto.
 2. W celu założenia Konta, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Serwisie. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu, zostaje zawarta umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne.
 3. Użytkownik może wykryć i skorygować błędy we wprowadzanych danych, które udostępnia Usługodawcy do chwili uaktywnienia przycisku „Załóż konto”. Potem, część tych danych może zmieniać w ustawieniach Konta.
 4. Dane Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia Użytkownika zawiera Polityka Prywatności.
 5. Umowa prowadzenia Konta może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej chwili bez przyczyny, przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli Usługodawcy (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wówczas musi to być adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto) lub zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Usługodawcę.
 6. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy o świadczenie Usługi. Usuwając Konto, Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z Usługi.

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
A. OGÓLNE

 1. Po aktywacji Konta Użytkownik, może skorzystać z Usługi. W tym celu Użytkownik opłaca Usługę zgodnie ze stawką określoną w Cenniku.
 2. Podsumowanie płatności za Usługę wskazane w Serwisie po wyborze opcji płatności stanowi ofertę i w chwili jej akceptacji przez Użytkownika, przez aktywowanie przycisku „Złożenie zamówienia” dochodzi do zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta na czas określony odpowiadający Okresowi Abonamentowemu. Umowa zostaje przedłużona o kolejny czas określony odpowiadający kolejnemu Okresowi Abonamentowemu, o ile zostanie przedłużony Okres Abonamentowy.
 3. Zawierając Umowę, Użytkownik zgadza się z tym, iż Usługa będzie świadczona na jego rzecz niezwłocznie, pod warunkiem uiszczenia Opłaty, a tym samym nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu ostatniego dnia Okresu Abonamentowego, chyba że Użytkownik przed jej końcem wniesie kolejną Opłatę, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 5. W następstwie zakończenia umowy o prowadzenia Konta i/lub zakończenia Umowy, lub też innego jej zakończenia, wszelkie informacje umieszczone w Serwisie w związku ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika zostaną usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostę
 6. Usługa jest ograniczona do możliwości uploadowania jednorazowo do 6 GB Treści.

B. NA RZECZ FIRM

 1. Z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny Okres Abonamentowy, chyba że zostanie wcześniej wypowiedziana lub nie zostanie uiszczona Opłata za kolejny Okres Abonamentowy. Zasada określona w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie w przypadku upływu kolejnych, przedłużonych okresów Umowy.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w każdym momencie, ze skutkiem na koniec Okresu Abonamentowego obowiązującego na moment złożenia wypowiedzenia, wysyłając Usługodawcy wiadomość e-mail z oświadczeniem woli rozwiązaniu Umowy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania przez Usługodawcę takiego oświadczenia woli.
 3. Dzień miesiąca, który stanowi dzień rozpoczęcia Okresu Abonamentowego określany jest każdorazowo na dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza Opłaty, Usługodawca po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres e-mail Użytkownika, uprawniony jest do zablokowania Usługi, z możliwością jej ponownego aktywowania w razie uregulowania należności.
 4. Jeżeli Użytkownik nie uregulował należności co najmniej 3 razy, mimo upomnień Usługodawcy, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia Konta.
 5. Użytkownikom nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystany Okres Abonamentowy.

 

IV. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Korzystanie z Usługi jest odpłatne w zakresie, w jakim określa to Cennik. Ceny podane w Cenniku są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich.
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość płatności elektronicznej za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Dotpay obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.
 3. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi jest uprzednie dokonanie przez Użytkownika Opłaty. Użytkownik realizuje Opłatę w sposób udostępniany przez Usługodawcę i wskazany przez Użytkownika w zamówieniu Usługi. Opłaty są wnoszone z góry za kolejne Okresy Abonamentowe.
 4. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania zmian warunków określonych Cennikiem, co nie stanowi zmiany Umowy w Okresie Abonamentowym, w którym doszło do zmiany Cennika. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy w związku z zakończeniem Okresu Abonamentowego, nowy Cennik obowiązuje Użytkownika wraz z początkiem następnego Okresu Abonamentowego.
 5. Faktury VAT wystawiane są w formie elektronicznej i udostępniane są Użytkownikowi na jego Koncie.
 6. Jeżeli Umowa nie jest wykonywana przez Usługodawcę z przyczyn zależnych od niego lub też Opłata została nienależnie pobrana, Użytkownikowi może zostać zwrócona Opłata w całości lub części, w ten sposób w jaki została pobrana.

 

V. TREŚCI

 1. Przesyłając Treści do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż jest ich właścicielem lub przynajmniej posiada prawa do ich wykorzystania i przekazania na serwer Usługodawcy oraz innym Uż
 2. Użytkownik nie może umieszczać na Serwisie Treści o charakterze bezprawnym lub które:
  2.1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich,
  2.2. zawierają oprogramowanie lub inne materiały szkodliwe dla działania urządzeń innych Użytkowników lub infrastruktury Serwisu,
  2.3. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych,
  2.4. są nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia,
  2.5. są w sposób oczywiście sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami „netykiety”.
 3. Usługodawca nie jest uprawniony do monitorowania do Treści ani ich nie weryfikuje.
 4. Dostęp do Treści ma Użytkownik Konta, na które wgrane zostały dane Treści oraz Użytkownicy, którzy otrzymali link udostępniony przed Użytkowników Kont w systemie MojZalacznik.pl
 5. Naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności zamieszczanie Treści o charakterze bezprawnym, przez Użytkownika może pociągnąć za sobą następujące skutki:
  5.1. ostrzeżenie skierowane do Użytkownika przez Usługodawcę,
  5.2. blokada dostępu do Konta,
  5.3. usunięcie Treści,
  5.4. usunięcie Konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Treściami,
  5.5. uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta.
 6. Usługodawca o usunięciu Konta powiadomi Użytkownika w mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę takiego wypowiedzenia Umowy.

 

VI. NEWSLETTER

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik może wykonać jedną z następujących czynności: zamawia poprzez formularz dostępny na Serwisie oraz poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) usługę Newslettera.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku potwierdzającego zamówienie usługi, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera lub poprzez zmianę odpowiedniego ustawienia Konta.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Usługodawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Użytkownik może ją wycofać.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialny za Serwis oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  2.1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2.2. umyślnego udostępnienia przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim,
  2.3. skorzystanie z Treści wskazanych mu przez innego Użytkownika,
  2.4. wysłanie przez Użytkownika linku zawierającego szkodliwe oprogramowanie tj. wirusy, programy szpiegowskie.
 3. Usługodawca nie weryfikuje Treści. Pobranie Treści przez Firmę odbywa się na jej własne ryzyko.

 

VIII. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I REKLAMACJE

 1. Użytkownik, który zauważy Treści o bezprawnym charakterze, w szczególności naruszające prawa własności intelektualnej, a znajdujących się w Serwisie, powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę na adres e-mail kontakt@mojzalacznik.pl. W razie uzyskania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, a wcześniej zawiadomi Użytkownika, który umieścił w Serwisie te dane, o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 2. Usługodawca w takich wypadkach nie odpowiada względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Serwisu czy usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail kontakt@mojzalacznik.pl lub adres siedziby Usługodawcy wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Usługodawca zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, jeżeli reklamacja została prawidłowo złożona. Użytkownik otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
 6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Firmą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

IX. ZMIANA REGULAMINU

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub usług).
 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany podczas zakładania Konta na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a także w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Serwisu przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie.
 3. Użytkownik ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego Regulaminu oznacza rezygnację z Usług. Jeżeli Firma w tym terminie nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu, uważa się, iż zaakceptowała ona Regulamin w nowym brzemieniu.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.